Addnode Group: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2019

19 juli 2019, 10:00 CEST Regulatorisk

FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH STABIL EBITA-MARGINAL

SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 864 (717) MSEK, en tillväxt med 21 procent varav 15 procent organiskt. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 13 procent.

 • EBITA ökade till 74 (62) MSEK, en EBITA-marginal på 8,6 (8,6) procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 46 (39) MSEK, en rörelsemarginal på 5,3 (5,4) procent.

 • Periodens resultat ökade till 33 (28) MSEK.

 • Resultatet per aktie ökade till 0,99 (0,91) SEK.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 (27) MSEK.

 • Förvärv av programvarubolaget IntraPhone Solutions.

 • Förvärv av franska Dassault Systèmes-partnern KPASS IT.

 • Förvärv av brittisk Autodesk-verksamhet.

SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Addnode Groups CFO lämnar för ny tjänst, men kvarstår i sin nuvarande roll till januari 2020 om inte annat överenskommes.

Denna information är sådan som Addnode Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 10:00. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Relaterat
Dokument

Vill du veta mer? Kontakta oss.

 • Christina Rinman

  Head of Corporate Communication and Sustainability

  +46 (0) 709 711 213

  E-post