Styrelsen

Staffan Hanstorp

Staffan Hanstorp
Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet

Född 1957.
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan. Över 30 års erfarenhet som sälj-, marknadschef och vd inom IT-sektorn. Grundade Technia 1994 som Addnode Group förvärvade 2004. Vd och koncernchef i Addnode Group 2007-2017.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB och ledamot i IT & Telekomföretagen inom Almega.
Aktieinnehav i Addnode Group: Staffan Hanstorp äger via bolag 50 procent av bolaget Aretro Capital Group AB som innehar 625 332 A-aktier och 1 654 624 B-aktier. Privat äger Staffan 3 973 B-aktier. Aretro Capital Group AB har ställt ut köpoptioner avseende 70 000 B-aktier.

Staffan Hanstorp har av valberedningen ansetts oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget1 men inte ansetts oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

 

Johanna Frelin

Johanna Frelin
Styrelseledamot

Född 1969.
Utbildning och erfarenhet: Journalist, BA från Luther College, USA, MBA från Handelshögskolan, Stockholm. Har 20 års erfarenhet av chefsskap, varav 12 i koncernledning på SVT, Hyper Island och Tengbom. Vd sedan 2011. Först på Hyper Island och sedan på Tengbom.
Pågående uppdrag: Vd Tengbom, styrelseledamot i SNS och Springtime AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: Johanna Frelin äger inga aktier i Addnode Group.

Anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

 

Sigrun Hjelmquist

Sigrun Hjelmquist
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Täby, född 1956. 
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik, KTH. Verksam inom Ericsson-koncernen 1979–2000, senast som vd för Ericsson Components AB. Investment manager på BrainHeart Capital 2000–2005. Sigrun är idag Executive Partner på Facesso AB.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Eolus Vind AB, Edgeware AB, Ragnsellsbolagen AB och Clavister Holding AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 1 000 B-aktier. Make äger 1 000 B-aktier.

 

Jan Andersson

Jan Andersson
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet 

Viken, född 1959.  
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör med inriktning datateknik. Är en av grundarna till Readsoft och var dess vd mellan åren 1991 och 2011.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i DH Anticounterfeit och Fast2 AB samt styrelseledamot i bland annat Olivetree AB och TimeZynk AB. 
Aktieinnehav i Addnode Group: 15 000 B-aktier.

 

Kristofer Arwin

Kristofer Arwin
Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Sollentuna, född 1970.  
Utbildning och erfarenhet: Kandidatexamen från ekonomlinjen med inriktning mot finansiering, Stockholms Universitet. Medgrundare till TestFreaks, vd för TestFreaks 2006–2013. Grundade Pricerunner 1999 och var bolagets vd 1999–2005. Vd i Sportlib AB.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Alertsec AB, Kindred Group plc, och styrelseordförande i TestFreaks AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 2 180 B-aktier.

 

Thord Wilkne

Thord Wilkne
Styrelseledamot och ledamot i ersättningsutskottet

Stockholm, född 1943.
Utbildning och erfarenhet: Gymnasieekonom. En av WM-datas grundare, dess vd mellan 1970–1997 och styrelseordförande 1998–2004.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i bland annat Rejlers AB och Silver Life AB.
Aktieinnehav i Addnode Group: 400 000 B-aktier. Maka äger 35 000 B-aktier.

 

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att förvalta koncernens verksamhet på ett långsiktigt och värdeskapande sätt så att aktieägarnas intresse tillgodoses på bästa möjliga vis. I arbetet ingår att fastställa riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället, övergripande mål och strategier samt att årligen utvärdera den verkställande direktören.

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, NASDAQ Stockholms regelverk för emittenter och Svensk Kod För Bolagsstyrning (Koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.