En fantastisk resa och vi har bara börjat

2017 blev åter ett bra år för Addnode Group med fortsatt god tillväxt, många nya kunder och flera förvärv som både stärker våra erbjudanden och gör oss mer internationella. Det finns stora affärsmöjligheter i spåren av globala trender som urbanisering, digitalisering och automatisering. Vi är bra positionerade för att fortsätta växa och förbättra våra marginaler.

Stark tillväxt och bättre resultat

Det finns många anledningar att vara positiv till Addnode Groups utveckling under 2017. Vi har haft en god utveckling i alla divisioner och växer även geografiskt, framför allt via förvärv. Extra glädjande är att vi dessutom har ökat vår organiska tillväxt, från en procent 2016 till fem procent 2017. Det har varit möjligt genom en nära dialog med våra kunder och att vi investerat i nya programvaror och tjänster. Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 2 520 MSEK och EBITA ökade med 24 procent till 212 MSEK. 

Tre divisioner

Inom divisionen Design Management har vi gjort ett stort internationellt programvaruförvärv som stärker vårt erbjudande till fastighetssektorn. En god efterfrågan från främst bygg- och fastighetssektorn, men även från tillverkande industri, har gett en organisk tillväxt på fem procent och ett förbättrat resultat. Tillväxten och divisionens resultat för året är starkt mot bakgrund av att vi samtidigt genomfört en större omställning från licensbaserad försäljning av designprogramvara till en abonnemangsmodell. 

Även divisionen Product Lifecycle Management (PLM) har genomfört ett stort internationellt förvärv. Den starka tillväxten de senaste åren har påverkat marginalen i divisionen och vi har under 2017 vidtagit lönsamhetsförbättrande åtgärder. Samtidigt har vi sett positiva effekter av att divisionen blivit större och än mer internationell. Vi har vunnit flera affärer där vår PLM-expertis och globala leveransorganisation har varit avgörande för kundernas val att arbeta med oss. 

Divisionen Process Management har tagit en tydlig position inom svensk offentlig sektor. Lyckade satsningar på produktutveckling och ett stärkt tjänsteerbjudande har gett en organisk tillväxt på sex procent. Vi har genomfört flera tilläggsförvärv och haft en stark efterfrågan på framför allt ärendehanteringssystem och e-arkivtjänster inom statliga myndigheter och kommuner.

Förvärv en del av vår tillväxtstrategi

Vi har under 2017 annonserat tio förvärv med en sammantagen årsomsättning på cirka 450 MSEK. De största förvärvade bolagen, SWG och Intrinsys, har båda sin bas i Storbritannien, men verksamheterna spänner över såväl Kanada och Sydafrika som Mellanöstern och Australien. För divisionerna Design Management och Product Lifecycle Management ser vi stora möjligheter till fortsatta förvärv både i Norden och i övriga Europa. Inom Process Management fokuserar vi på förvärv i Sverige och övriga Norden, främst av programvarubolag med offentlig sektor som kunder. Vi för löpande dialoger med både kompletteringsförvärv och större bolag som kan expandera koncernen. 

Digitaliseringen ger tillväxt

Drivkrafterna bakom kundernas investeringar och vår tillväxt ligger framför allt i de stora trenderna och utmaningarna vi ser i vår omvärld. Det handlar om urbaniseringen, med framväxten av smarta städer, till automatisering av processer inom såväl industrin som offentlig förvaltning. Även demografiska förändringar med en åldrande befolkning och ökade krav på hållbar utveckling är viktiga samhällsutmaningar som vi hjälper våra kunder att finna lösningar på med hjälp av digitaliseringens möjligheter. 

Digitala lösningar för ett hållbart samhälle

Våra programvaror och tjänster ger möjlighet världen över att i en digital värld skapa och förvalta produkter, fastigheter och infrastruktur. Våra system används i tillverkningsindustrin, bygg- och fastighetsbranschen samt offentlig sektor, där de bidrar till automatisering av processer till nytta för både kunder och medborgare. Genom innovation och kontinuerlig utveckling i nära samverkan med våra kunder skapar vi digitala lösningar som ger möjlighet att bygga ett mer hållbart samhälle.

En ny fas tar vid

Våren 2017 tillträdde jag som vd, efter tre år som CFO och sju år med ansvar för koncernens förvärvsprocesser och investerarrelationer. Vi har gått från att omsätta 795 miljoner kronor 2007 till 2,5 miljarder 2017. Vi har utvecklats från ett lokalt svenskt bolag med nordisk verksamhet till en europeisk koncern med global spridning, och vi har blivit ett Mid Cap-bolag på Stockholmsbörsen. De senaste tio åren har vi haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 12 procent. Det har varit en
fantastisk resa och jag ser fram emot att fortsätta leda företaget enligt vår fastlagda strategi. Vi har lagt en god grund att jobba vidare från och är bra positionerade för att fortsätta växa och förbättra våra marginaler. 

 

Johan Andersson
Vd och koncernchef