Affärsmodell ger bra riskspridning

All affärsverksamhet innebär ett risktagande. En systematisk och väl strukturerad riskhantering är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Addnode Groups affärsmodell i kombination med medveten riskhantering ger koncernen möjlighet att fokusera på tillväxt och lönsamhet.

Styrelsen analyserar med input från verkställlande direktören och koncernledningen de risker och möjligheter som koncernen måste hantera. Utvärdering av riskhanteringen sker minst en gång per år.

Verkställande direktören och koncernledningen svarar för att upprätta policys och regelverk samt se till attdet finns system för att följa uppriskerna i verksamheten. Koncernledningen har ansvaret för den löpande riskhanteringen inom sina respektive ansvarsområden.

Divisionschefer och dotterbolagschefer ansvarar för att den egna verksamheten hanterar möjligheter och risker på ett strukturerat sätt, att det finns rutiner i enlighet med policys och regelverk och att de följs upp.